MOJ

 

Rekreačná chata je situovaná v meste Senec, priamo pri Slnečných jazerách.  Na riešenej parcele sa v súčasnosti nachádza dvojpodlažný objekt rekreačnej chaty, ktorá už nespĺňa dispozičné a technologické požiadavky na užívanie. Navrhovaný objekt svojou zastavanou plochou kopíruje limity zastavanej plochy pôvodného objektu a voči existujúcej rekreačnej chaty je zastavaná plocha pozemku menšia. Architektonický návrh spočíva vo vytvorení objektu, ktorý bude spĺňať požiadavky investora na vnútorné priestory, s čo najväčším zachovaním voľných exteriérových plôch. Nosný stenový konštrukčný systém pozostáva zo zateplených betónových tvárnic, ktorého pohľadová úprava bude rovnako viditeľná tak ako z exteriéru, aj v interiéri. 1.NP bude zvonku zateplené drevovláknitými doskami Heraklith.  Navrhovaná rekonštrukcia zachováva plošný aj hmotový charakter existujúcej zástavby.

Location:

Senec

Slnečné jazerá

Type:

recreation house

reconstruction

Date:

02 / 2019 _ study

Authors:

D. Šubín, M. Švec