HOPa

HOP03.jpg
04_HMOT-SCHEMA-U.jpg
HOP04.jpg
HOP02.jpg
05_HMOT-SCHEMA-F.jpg

 

Dvaja mladí bratia prišli so zaujímavým investičným zámerom pre oživenie a podporu nových aktivít v študentskom areáli EU v Bratislave. Miesto sa nachádza v tesnej blízkosti mestského lesa Horský park a daná lokalita má tiež svojím porastom charakter lesoparku. V súčasnosti sa tu nachádza nevyužívaný hospodársky objekt, skupina plechových garáží, nevyužívaný amfiteáter a betónové ihrisko. Osadenie navrhovaných objektov OV_A a B reaguje na pôvodnú pôdorysnú stopu jestvujúcich garáží, ktoré sú v nevyhovujúcom technickou stave a predpokladá sa ich odstránenie. Navrhované objekty sa budú severnou stranou opierať o existujúci svah, južnou stranou sa otvárajú preskleniami južnému slnku. Nepredpokladajú sa významnejšie terénne úpravy, nástup do navrhovaných objektov bude priamo už z upraveného asf. povrchu. Investičný zámer bude rozdelený na 2 etapy. V prvej sa osadí objekt A /bar, detský kútik a coworking office/ s upravením átria, vytvorením detského ihriska v blízkosti objektu a street workout zóny /zóna s vybavením pre cvičenie v exteriéri/. Detské ihrisko bude umiestnené v dohľade a nadväznosti na detské centrum. Plocha pre workout je navrhovaná na južnej strane riešeného územia, vedľa existujúceho ihriska. V druhej etape sa k A-objektu pripojí totožný B-objekt, buď zrkadlovo do tvaru U /vznikne väčšie átrium/, alebo do tvaru F /príp. E/ s dvoma átriami. Objekt B rozšíri priestory baru o reštauráciu, ďalšie zdieľané kancelárie a malú sálu pre fitness na prízemí. Navrhované objekty majú charakter dočasnej stavby. Sú vytvorené z lodných kontajnerov osadených na betónových pätkách. Objekt A je tvorený 5 kontajnermi. Kvádre kontajnerov sú vyskladané do pôdorysného tvaru písmena "L" s 2 podlažiami a s terasou nad časťou 1.NP. Objekt B má totožnú skladbu.

Location:

Bratislava

Staré Mesto

Type:

container building

public

Date:

02 / 2017 _ study

Authors:

D. Šubín, Z. Krnáčová